Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WENDE PERSONEELSDIENSTEN B.V. 2020

 

Artikel 1. Definities

1.1Diensten

De door Wende te exploiteren producten en diensten op het gebied van re-integratie en personeels- en organisatievraagstukken.

1.2  Leverancier

De derde partij die de Dienst(en) ontwikkelt en organiseert en die door Wende wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Opdrachtgever een Dienst te verlenen, verleent of heeft verleend.

1.3 Offerte

Een door Wende uit te brengen specifiek op de Opdrachtgever toegeschreven aanbieding van een Dienst op basis van de door de Opdrachtgever aan Wende verstrekte gegevens.

1.4 Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die met Wende een Overeenkomst is aangegaan tot het leveren van Diensten.

1.5 Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Wende op grond waarvan één of meer Diensten worden geleverd.

1.6 Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

1.7 Wende

De besloten vennootschap Wende Personeelsdiensten B.V., gevestigd te (4332 SE) Middelburg aan de Stadsambachtsweg nr 6.  en Industrieweg 1a te Vlissingen

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wende geboden Diensten.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 In geval van nietigheid van enige bepaling van de Voorwaarden zal Wende een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

2.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Wende heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging van de Voorwaarden en mededeling van de wijzigingen aan de deelnemer zullen de nieuwe voorwaarden in de plaats treden van de Voorwaarden.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten Wende niet tot het sluiten van een overeenkomst met de (potentiële) Opdrachtgever.

3.2 Offertes van Wende zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat Wende de door de Opdrachtgever ingevulde en ondertekende

Offerte heeft ontvangen en geaccepteerd. Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de

Opdrachtgever hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging, eventueel in de vorm van een factuur.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

5.2 Wende heeft het recht de prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen dat datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

Artikel 6. Betalingen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen van facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 De Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Wende is bevoegd de verschuldigde bedragen te incasseren. Onverminderd de aan Wende verder toekomende rechten is Wende alsdan bevoegd een rente te heffen over het achterstallige bedrag van 1% per maand, te berekenen vanaf de dag waarop de betalingstermijn verviel.

6.3 Voorts is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Wende ter incasso van de vordering, gelijk aan 10% van het gevorderde met een minimum van € 250,-.

6.4 Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 7. Opschorting/ontbinding

7.1 Wende is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief of bij fax de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van Wende om in plaats van ontbinding of opschorting nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:  – de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen veertien dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;

 • na het sluiten van de Overeenkomst aan Wende omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel aan hem surséance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd dan wel de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
 • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd of indien de Opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
  • Indien Wende op grond van dit artikel de overeenkomst ontbindt dan wel opschort, wordt elke vordering van Wende op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
  • De Opdrachtgever is bij (niet) tijdige nakoming steeds verplicht aan Wende alle in redelijkheid door Wende gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
  • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en plichten voorvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 8. Annulering

8.1 Indien op verzoek van de Opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in de reeds gesloten Overeenkomst zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever is dan tevens aan Wende en toeslag verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-.

8.2 Annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden;

8.3 Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever aan Wende – in verband met de op dat moment reeds door Wende verrichte werkzaamheden – een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,-.

8.4 Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever aan Wende – in verband met de op dat moment reeds door Wende verrichte werkzaamheden – 50% van het factuurbedrag, met een minimum van € 400,-, aan Wende verschuldigd.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming die aan Wende niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Wende en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor de rekening van Wende komt, zal Wende de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

9.2 In geval van overmacht is Wende gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst gedurende de overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

9.3 Tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst in geval van overmacht kunnen niet aan Wende worden toegerekend en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

9.4 Er vindt geen restitutie plaats van de door de Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden.

 

Artikel 10. Garanties en aansprakelijkheid

10.1 Wende zal zich inspannen om aanvragen voor Offertes binnen veertien werkdagen na ontvangst van deze aanvraag te beantwoorden door middel van het uitbrengen van een Offerte, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade tengevolge van een latere reactie.

10.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Opdrachtgever schade leidt, is Wende slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie en met een maximum van de prijs van de Overeenkomst, met een maximum van € 1.000,- per overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Wende voor enige andere vorm van schade, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en Wende had kunnen weten dat door dit gedrag schade zou kunnen ontstaan.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom welke Wende kan uitoefenen ter zake geleverde Diensten berusten bij Wende. Werken waarop rechten van intellectuele eigendom rusten, mogen niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden of distributie, noch mogen deze werken gewijzigd of herplaatst worden.

11.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan ter beschikking gestelde software en/of gebruikersdocumentatie te kopiëren, anders dan noodzakelijk voor normaal eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van een back-up zal de Opdrachtgever alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.  11.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de door Wende geleverde software en/of gebruikersdocumentatie aan te (laten) brengen.

 

Artikel 12. Rechtstreekse overeenkomst

12.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder tussenkomst van Wende een Overeenkomst met de Leverancier aan te gaan zolang de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Wende niet rechtsgeldig geëindigd, alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na afloop van de Overeenkomst.

12.2 Indien de Opdrachtgever in strijd met artikel 11.1 een Overeenkomst aangaat met de Leverancier verbeurt de Opdrachtgever, direct opeisbaar, een boete van € 1.000,- te vermeerderen met een boete van € 100,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de mogelijkheid voor Wende om vergoeding te vragen van de geleden schade.

 

Artikel 13. Privacy

13.1 Wende verklaart niet meer persoonsgegevens van Opdrachtgever te verzamelen en in een bestand op te nemen dan nodig is voor een goede levering van de Diensten. Wende zal zorg dragen voor een adequaat beveiligingsniveau van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.

13.2 Wende zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens ten behoeve van:

 1. facturerings- en incassoactiviteiten;
 2. indien wettelijke voorschriften Wende hiertoe verplichten;
 3. in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de deelnemer daarmee niet onevenredig wordt geschaad.
  • De Opdrachtgever geeft door het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk toestemming aan Wende zijn persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in het databestand dat Wende aanlegt in het kader van haar dienstverlening. De opdrachtgever kan zich schriftelijk tot Wende wenden met het verzoek hem een overzicht te verstrekken van de verwerkingen van de hem betreffende persoonsgegevens. Wende verstrekt dit overzicht binnen vier weken en kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.
  • Indien in de gegevens van de Opdrachtgever betreffende naam, (vestigings)adres en woonplaats wijzigingen optreden, dient de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, doch tenminste twee weken voorafgaand aan de wijziging schriftelijk aan Wende mee te delen.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1 Op alle geschillen tussen partijen, waaronder die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, tussen enerzijds Wende en anderzijds de Opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen, nadat partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen maar daarin niet zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.

 

Artikel 15. Deponering

15.1 Deze algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Middelburg op 8 september 2008 en kunnen worden geraadpleegd op de website www.wende.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Voorwaarden kosteloos toegezonden.