Privacy verklaring

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Wende Personeelsdiensten B.V. handelende onder de naam Wende>< Werkt , gevestigd te Vlissingen Industrieweg 1-3 4382 NA Telefoon: 0118-616121 , info@wende.nl (Hierna te noemen Wende><Werkt)

Het gebruik van persoonsgegevens door Wende><Werkt

Wende><Werkt verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Wende><Werkt verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (alleen cliënten van UWV)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheid
 • Arbeidsdeskundig rapport
 • Uitslag beroepentest
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

Wende><Werkt verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Wende><Werkt hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

In het kader van haar dienstverlening kan Wende><Werkt persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiële nieuwe werkgever. Ook kan Wende><Werkt voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers/freelancers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Wende><Werktaan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wende><Werkt zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wende><Werkt zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Wende><Werkt zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Wende><Werkt passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Wende><Werkt een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Wende><Werkt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Wende><Werkt Adres: Industrieweg 1-3 4382NA Vlissingen, postbus 71 4330 AB Middelburg e-mail: herbert@wende.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wende><Werkt, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 december 2022

Wende><Werkt kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 • Iedere cliënt van Wende><Werkt wordt bij de intake gewezen op het privacyreglement op de website van Wende><Werkt

Herbert Dettingmeijer,

Directeur Wende><Werkt BV